Click to order
Close
Masz pytania? Napisz do nas!
+48 796220541
Wysyłając wiadomość akceptuję warunki korzystania z usługi
Customer Support

Regulamin sklepu internetowego AntOnTop

Spis treści
§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe


§1 Postanowienia ogólne:
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez
Klientów ze Sklepu Internetowego www.antontop.com i w szczególności reguluje:
a. warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c. zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez
podania przyczyny;
d. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
a. Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem www.antontop.com
b. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Anton Danylenko prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą "AntOnTop", adres: ul. Chrząstowska 21, 51-522
Wrocław, NIP: 8952221712, REGON: 8952221712, działalność wpisana do Centralnej
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres
e-mail: ant.on.top.of.formi@gmail.com
c. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez
Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
d. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie
Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania
zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości z podsumowaniem zamówienia.
f. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na:
prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu
Klientom formularza zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów
niezarejestrowanych). W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi
świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które
Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych
w zdaniu pierwszym;
g. Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu
dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie
formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy
automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta
h. Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty
w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą
następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca
niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów
przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca
gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie
w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.
i. Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta
podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego
opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów
Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym
w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy
wysyłać na adres e-mail ant.on.top.of.formi@gmail.com natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:
AntOnTop ANTON DANYLENKO, ul. Chrząstawska 21, 51-522 Wrocław

1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia
obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne
w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Anton Danylenko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "AntOnTop", adres: ul. Chrząstowska 21, 51-522 Wrocław, NIP: 8952221712, REGON: 8952221712, działalność wpisana do Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: ant.on.top.of.formi@gmail.com

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:
2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do
świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Usługa Konto Klienta:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za
pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość zmiany
danych osobowych oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach
i promocjach (w wyniku osobnej zgody).
4. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta
jest zawierana na czas nieoznaczony.
2.3.2. Usługa interaktywny formularz:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia

Zamówienia.
2.3.3. Usługa Newsletter:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta
w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie
rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter oraz potwierdzana wiadomością e-
mail (weryfikacja poprawności adresu oraz świadomości wyrażenia zgody).
2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas
nieoznaczony.
2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego
oświadczenia na adres mailowy ant.on.top.of.formi@gmail.com lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).
2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego Sprzedawcy.
2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu).

§3 Zawarcie umowy sprzedaży
3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";
3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym celu należy kliknąć w ikonę wirtualnego koszyka widoczną przez cały czas w górnej prawej stronie sklepu. Zarejestrowani klienci nie muszą podawać danych do wysyłki, jednak kiedy zachodzi taka konieczność mogą je zmienić. Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji o zamówieniu, klient składa zamówienie. Następstwem złożenia zamówienia jest pojawienie się strony, na której znajduje się jego Podsumowanie.
3.3. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu
wyboru produktu, można kontynuować zakupy lub sfinalizować zakup w celu przejścia do koszyka lub kliknąć ikonę koszyka w górnej sekcji strony i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych, danych do wysyłki oraz innych dobrowolnie przekazanych danych mających na celu ułatwienie dostarczenia przesyłki. Po złożeniu zamówienia wyświetlane jest podsumowanie danych o zamówieniu.
3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się
z niniejszym regulaminem.
3.6. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę", lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
3.7. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
3.8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu
internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a AntOnTop ANTON
DANYLENKO, ul. Chrząstawska 21, 51-522 Wrocław
9. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.
3.10. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.
3.11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu).
3.12. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
3.13. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-17.00.
3.14. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia
4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.1.5. Brak płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia skutkować będzie
anulowaniem zamówienia. Anulowane w ten sposób zamówienie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami dla kupującego.
4.2. Dostawa
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 10 Regulaminu.
Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży
zgodnie z § 3.10 Regulaminu.
4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą.
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenie stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu, bądź doznała ubytku, przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
4.3.3. Sprzedawca informuje, że jeżeli po wydaniu przesyłki uprawiona do odbioru osoba zauważy ubytek lub uszkodzenie niedające się zauważyć z zewnątrz, to przysługuje jej prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt
ze Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe
5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia dokumentu sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane
osobom nieuprawnionym.
5.2. Administratorem danych osobowych jest Anton Danylenko prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą "AntOnTop", adres: ul. Chrząstowska 21, 51-522 Wrocław, NIP:
8952221712, REGON: 8952221712, działalność wpisana do Centralnej Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail:
ant.on.top.of.formi@gmail.com.
5.3. Zamawiający przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Formularzu Zamówienia jako wymagane uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
5.4. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie
z przepisami wyżej wymienionych: Rozporządzenia UE oraz Ustawy o ochronie danych
osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub
instytucjom.
5.5. Dane osobowe Zamawiającego zostaną przetworzone w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem, w przypadku Dostawy odbiorcą Państwa danych w zakresie danych do Dostawy staje się firma kurierska. Odbiorcą Państwa danych może stać się obsługa informatyczna strony sklepu, firma hostingowa, a także biuro rachunkowe z którymi to Administrator jest związany umową powierzenia, określającą
obowiązki i wymagane zabezpieczenia przy przetwarzaniu danych.
5.5.1. Transfer do kraju trzeciego: Administrator przekazuje dane osobowe w sposób
zaszyfrowany do firmy obsługującej serwer WWW Administratora: Sp. z O.O."TILDA
Publishing Obuchow Nikita" z siedzibą w 109316, Moskwa, prospekt Wolgogradsky 2/31, NIP: 7722391042 / 770901001 REGON: 1177746176211, która spełnia przesłanki poruszone w art. 32 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. Polityka prywatności firmy obsługującej serwer WWW znajduje się pod adresem: https://tilda.cc/privacy/
5.6. Dane będą przetwarzane na czas realizacji Zamówienia oraz przechowywane przez okres wymagany Ustawodawstwem, zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
5.7. Klient, który wypełnił Formularz Zamówienia ma prawo żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres AntOnTop ANTON DANYLENKO, ul. Chrząstawska 21, 51-522 Wrocław bądź też mailowo na adres ant.on.top.of.formi@gmail.com
5.8. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że dane osobowe Zamawiającego lub Klienta przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

§ 6 Reklamacje
6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: AntOnTop ANTON DANYLENKO, ul. Chrząstawska 21, 51-522 Wrocław
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres ant.on.top.of.formi@gmail.com
W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać
z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep
internetowy: AntOnTop ANTON DANYLENKO, ul. Chrząstawska 21, 51-522 Wrocław
6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie
w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny
podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy
7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu
cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres: AntOnTop ANTON DANYLENKO, ul. Chrząstawska 21, 51-522 Wrocław lub mailowo na adres: ant.on.top.of.formi@gmail.com
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła
Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe
8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Klient korzysta ze sklepu, www.antontop.com spełniały co najmniej
następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:
8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer
w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej
8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
8.2. Informacja dla Klienta sklepu www.antontop.com w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty", lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku niezgodności należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy, pod
adresem: ant.on.top.of.formi@gmail.com
8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email, o której mowa w § 3.7. Regulaminu). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres ant.on.top.of.formi@gmail.com z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia
Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką
towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.5. Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie. 8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym
jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Contact
We are happy to answer your questions
Wrocław
Phone: +48 796 220 541
Adres e-mail: ant.on.top.of.formi@gmail.com
© 2018-2024 AntOnTop
All rights reserved
Wszelkie prawa zastrzeżone